KŮS, Zdeněk a Rektorát TUL. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,umělecké a další tvůrčí čínnosti pro oblast vysokých škol Technické univerzity v Liberci pro rok 2013. Technická univerzita v Liberci, 2017. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/21212

Uložit do Citace PRO

Citační styl: