KŮS, Zdeněk a Rektorát TUL. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol Technické univerzity v Liberci pro rok 2015. Technická univerzita v Liberci, 2017. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/21214

Uložit do Citace PRO

Citační styl: