ODLOŽIL, Jan. Tuhnutí odlitků ve skořepinových formách při odlévání ve vakuu [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11416. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Roučka.

Uložit do Citace PRO