DOSTÁLOVÁ, Darina. Částicové kompozity v konstrukčních detailech obvodových plášťů [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136986. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Libor Matějka.

Uložit do Citace PRO