MILENKOV, Viktor, Jana VRCHOTOVÁ, Ivaylo ZHIVKOV, Rumen S. YORDANOV, Martin VALA, Daniela MLADENOVA a Martin WEITER. Aerosol Flow Homogenization in the Spray Polyphenylene Vinylene Thin Film Deposition. Journal of Physics: Conference Series [online]. IOP Publishing, 2014, 514(1), 1-5 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1742-6596. Dostupné z: doi:10.1088/1742-6596/514/1/012006

Uložit do Citace PRO