MITRENGOVÁ, Jana. Metody odhadu dechové křivky z EKG signálu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173604. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Králík.
Uložit do Citace PRO