SOBKOVÁ, Tereza. Studie mimoúrovňové křižovatky Žešov na D46 [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179832. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.

Uložit do Citace PRO