OLBRECHTOVÁ, Zuzana. Tržní hodnota a rozpočtovaná cena věci nemovité [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184374. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO