USTSINAU, Usevalad. Segmentace nádorů mozku v MRI datech s využitím hloubkového učení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189317. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Chmelík.
Uložit do Citace PRO