MIKLASOVÁ, Marta. Vliv nanočástic různých forem oxidu titaničitého na vlastnosti půdní organické hmoty [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jiří Kučerík.
Uložit do Citace PRO