OCHODNICKÝ, Erik. Modelování perfuzních křivek v dynamické magnetické rezonanci [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192297. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO