NYÉKYOVÁ, Dominika. Vliv očkování litiny očkovadly s obsahem vizmutu na strukturu a mechanické vlastnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192402. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Roučka.
Uložit do Citace PRO