LUKÁŠ, Jan. Analýza vlivu tlumení na velikost odezvy při dynamickém buzení světlometu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193646. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Vosynek.

Uložit do Citace PRO