ZHANG, Xixia, Sin Yong TENG, Adrian Chun Minh LOY, Bing Shen HOW, Wei Dong LEONG a Xutang TAO. Transition Metal Dichalcogenides for the Application of Pollution Reduction: A Review. Nanomaterials [online]. MDPI, 2020, 10(6), 1-33 [cit. 2021-5-12]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: doi:10.3390/nano10061012
Uložit do Citace PRO