KEJVALOVÁ, Lucie. Optimalizace rozhledových trojúhelníků v ČSN 73 6110 [online]. Brno [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196147. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO