TURKOVÁ, Jiřina. Technicko-ekonomické posouzení projektů čistíren odpadních vod a jejich dopadu na životní prostředí [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196831. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.

Uložit do Citace PRO