ŤAŽKÝ, Tomáš. Ekonomické aspekty environmentálního užití stavebních materiálů na bázi sekundárních surovin [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201661. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Karel Kulísek.

Uložit do Citace PRO