SKUPA, Jan. Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201808. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Josef Čech.

Uložit do Citace PRO