DLHÝ, Pavol, Jan PODUŠKA, Michael BERER, Anja GOSCH, Ondrej SLÁVIK, Luboš NÁHLÍK a Pavel HUTAŘ. Crack Propagation Analysis of Compression Loaded Rolling Elements. Materials [online]. MDPI, 2021, 14(10), 2656-1-2656-24 [cit. 2023-02-07]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma14102656

Uložit do Citace PRO