LACOVÁ, Anna. Nemísitelné slitiny založené na systému Cu-Fe připravené metodami práškové metalurgie [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205335. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Adam.

Uložit do Citace PRO