GUPTA, Anuradha a Amita AGGARWAL. Necessary conditions for hyponormality of Toeplitz operators on the Bergman space. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2022, 11(1), 13-19 [cit. 2023-09-24]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2022.02

Uložit do Citace PRO