PROCHÁZKA, Jan. Vliv optimalizace uspořádání montážních pracovišť na ekonomické, logistické a procesní parametry výrobního systému ve firmě Automotive Lighting [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26558. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Roman Kubík.
Uložit do Citace PRO