BAHULÍKOVÁ, Pavla. Stavebně technologický projekt objektů posklizňové linky [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30169. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.
Uložit do Citace PRO