SKŘEČEK, Miroslav. Tvorba AFt fází při hydrataci směsného cementu s fluidním popílkem [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35403. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Marcela Fridrichová.
Uložit do Citace PRO