JANČOVÁ, Nikola. Stanovení dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38666. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Veronika Řezáčová.

Uložit do Citace PRO