JELEČKOVÁ, Pavla. Posouzení finanční výkonnosti podniku s využitím Visual Basic for Application [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41168. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO