KUBEŠ, Jan. Posouzení vlivu variantních technologií na celkovou cenu stavebního díla [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57763. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Bohumil Puchýř.
Uložit do Citace PRO