KURFÜRSTOVÁ, Nela. Vliv vodního součinitele na vlastnosti vápenných malt [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57874. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Pavla Rovnaníková.
Uložit do Citace PRO