ŠIMÍČKOVÁ, Adéla. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkatého hnojení na obsah proteinů gliadinové frakce u ozimé pšenice [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58868. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.

Uložit do Citace PRO