NEPOVÍM, Petr. Mikroskopická charakteristika povrchů pórů intermetalických pěn připravených reakční syntézou z bimetalických směsí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60230. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Vít Jan.
Uložit do Citace PRO