RŮŽIČKA, Lukáš. Studium karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jiří Másilko.
Uložit do Citace PRO