SVOBODA, Jan. Vliv mebránové separace bioplynu na stávající provoz bioplynové stanice [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60803. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
Uložit do Citace PRO