SVOBODOVÁ, Karolína. Spolutvorba hodnoty prostredníctvom zapojenia spotrebiteľa a jej prínos pre spoločnosť. In: Workshop specifického výzkumu 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016, s. 67-75 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-5472-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63860

Uložit do Citace PRO