PŘIKRYL, Vojtěch. Selektivní hydrogenace/oxidace CVD grafenu pomocí AFM [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65099. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.

Uložit do Citace PRO