DOČEKAL, Václav. Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65830. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Václav Kaňa.

Uložit do Citace PRO