KRÁLÍK, Petr. Technicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6761. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kateřina Mouralová.

Uložit do Citace PRO