ŠPERKA, Petr. In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6773. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Hartl.

Uložit do Citace PRO