ŽIŽLAVSKÝ, Ondřej a Petra ŠMAKALOVÁ. Research Results in the Field of Information Support for Innovation Activities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. Mendelova univerzita v Brně, 2011, 19(4), 387-398 [cit. 2022-12-08]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: doi:10.11118/actaun201159040387

Uložit do Citace PRO