BOHÁČOVÁ, Marie. Návrh sondy vířivých proudů a její aplikace pro zkoušení kompozitních leteckých konstrukcí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69914. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Pavel Mazal.
Uložit do Citace PRO