BOHÁČEK, Jan. EFFECT OF FLOW PARAMETERS OF WATER AND AIR ATOMIZED SPRAYS ON COOLING INTENSITY OF HOT SURFACES [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/781. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Jaroslav Horský.

Uložit do Citace PRO