SOBKOVÁ, Jolana. Studie přeložky silnice II/374 - Maloměřice a Obřany [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84650. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Radka Matuszková.
Uložit do Citace PRO