LUKAČKOVÁ, Dagmar. Stanovení reziduí chloramfenikolu v biologickém materiálu, vodě a krmivech metodou GC/MS [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9157. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Martina Rejtharová.

Uložit do Citace PRO