VALTROVÁ, Žofie. Taxonomické invariance v severojižním gradientu u evropských suchozemských plžů. 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií. Vedoucí práce Šizling, Arnošt Leoš.
Uložit do Citace PRO