NAGYOVÁ, Marta a Marianna TOMAŠKOVÁ. Požiadavky na bezpečnosť pri používaní požiarnych výťahov. Spektrum [online]. 2017, 17(1), 15-17 [cit. 2021-12-03]. ISSN 1804-1639. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/131600
Uložit do Citace PRO