VYMĚTAL, Jan. Destilační dělení koksárenského pracího oleje. Ostrava, 1993. Habilitační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO