OCHODEK, Tadeáš. Spalování uhlí v ohništích malých výkonů. Ostrava, 2004. Habilitační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO