HRUBEŠOVÁ, Eva a Barbara LUŇÁČKOVÁ. Modelování dynamických vlivů ostřelu na napěťo-deformační stav svahového tělesa. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební [online]. 2006, 6(1), 65-71 [cit. 2020-10-22]. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/60104
Uložit do Citace PRO