BRAŤKA, Miloš, Jiří KALA a Vlastislav SALAJKA. Studie vlivu modelování podzákladí na provozní dynamiku kompresoru. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební [online]. 2008, 8(2), 261-271 [cit. 2018-09-23]. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/71156
Uložit do Citace PRO