MIČKOVÁ, Petra. Fungování umělých vodotečí v krajině v území PR Koutské a Zábřežské louky [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/86257. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO