ENDEL, Stanislav a Jana PETEROVÁ. Možnosti využití mitigačních opatření při regeneraci brownfields. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební [online]. 2012, 12(1), 17-24 [cit. 2019-05-21]. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/94980
Uložit do Citace PRO